Банка попечител и инвестиционни посредници

Банка попечител на управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове - ППФ "ЦКБ-СИЛА", УПФ "ЦКБ-СИЛА" и ДПФ "ЦКБ-СИЛА"е: 
"СИБАНК" АД 
Законовите разпоредби и банката попечител гарантира наличието на средствата на осигурените лица. Тези средства, съгласно изискванията на законите, не се смесват със собствените средства на Дружеството.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: 
"Еврофинанс" АД, 
"Делта Сток" АД, 
"Юробанк И ЕФ Джи България" АД, 
"Реал Финанс" АД. 
"Адамант Кепитал партнърс" АД. 
ИП "Капман" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 
ИП "Ти Би Ай Инвест" ЕАД 
ИП "ФК Карол" АД 
ТБ "УниКредит Булбанк" АД 
"АВС Финанс ЕАД" 
"БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП" ЕАД 
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД

Парите на осигурените лица се инвестират професионално, без рискови операции и при спазване на законовите разпоредби за инвестициите на пенсионните фондове.

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.