Банка попечител и инвестиционни посредници

Банка попечител на управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове - ППФ "ЦКБ-СИЛА", УПФ "ЦКБ-СИЛА" и ДПФ "ЦКБ-СИЛА"е: 
"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 
Законовите разпоредби и банката попечител гарантира наличието на средствата на осигурените лица. Тези средства, съгласно изискванията на законите, не се смесват със собствените средства на Дружеството.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: 
"Еврофинанс" АД, 
"Делта Сток" АД, 
"Юробанк И ЕФ Джи България" АД, 
"Реал Финанс" АД. 
"Адамант Кепитал партнърс" АД. 
ИП "Капман" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 
ИП "Ти Би Ай Инвест" ЕАД 
ИП "ФК Карол" АД 
"УниКредит Булбанк" АД 
"АВС Финанс ЕАД" 
"БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП" ЕАД 
„АБВ Инвестиции“ ЕООД, 
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД
"София Интернешънъл Секюритиз" АД

Парите на осигурените лица се инвестират професионално, без рискови операции и при спазване на законовите разпоредби за инвестициите на пенсионните фондове.

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%