Възражения, жалби и сигнали

- Осигурените лица в Универсален и Професионален фонд и лицата по чл. 174, ал.1 от КСО имат право да сигнализират Попечителския съвет и/или Дружеството за пропуски и нарушения в дейността по Правилника на фонда, по всички решения на Дружеството, които касаят техните интереси.
- Попечителският съвет и/или Дружеството са длъжни да отговарят писмено на всяка жалба на осигурено лице или лице по чл. 174, ал. 1 от КСО до два месеца от датата на получаването й.
- Отговорите по жалбите, възраженията и сигналите се подписват съответно от изпълнителен директор на Дружеството или председателя на Попечителския съвет.

- В Доброволен пенсионен фонд, осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат право да сигнализират Дружеството за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността на осигурителните посредници, както и за нарушения на Правилника за организацията и дейността на фонда от служители на пенсионноосигурителното дружество.
Изпълнителенния директор извършва проверка на сигналите и при установяване на тяхната основателност им отговаря писмено.
- Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лица имат право да сигнализират Консултативния съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество.
Консултативният съвет, съответно комисията, са длъжни да отговарят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

Правила за разглеждане на постъпилите жалби и сигнали

Адрес за кореспонденция 
Централен офис: София 1113, Бул. Цариградско шосе 87
тел. 02/810 80 10 
e-mail: office@ccb-sila.com; http://www.ccb-sila.com 
Клиентски център 0700 11 322 (на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план)  

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%