Доброволен пенсионен фонд

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по набиране на доброволни осигурителни вноски в индивидуална партида в доброволен пенсионен фонд, тяхното управление и изплащане на допълнителна доброволна пенсия или на набраните суми на осигурените лица или на техните наследници. То е самостоятелно и независимо от задължителното държавно пенсионно осигуряване.

Необходимост. Всеки, който не иска да попадне в положението на днешните пенсионери, трябва да се осигури за допълнителна доброволна пенсия. При “тристълбовата” пенсионна система, чрез държавното обществено осигуряване се гарантира само социалния минимум на пенсионерите. Средната държавна пенсия е с размер около 40 процента от получавания брутен доход преди пенсиониране. За да запази качеството си на живот, пенсионерът трябва да има пенсионен доход минимум от 75 на сто от последното си трудово възнаграждение. Това може да се осъществи само чрез получаване на допълнителна доброволна пенсия.

 • В ДПФ може да участва всяко физическо лице, навършило 16 години, което има сключен осигурителен договор с Дружеството и за него има постъпила встъпителна такса. На всеки участник във Фонда се открива индивидуална осигурителна партида и се изпращат уведомително писмо с персонална парола за проверка на индивидуалната партида, удостоверение за регистрация и регистрационен талон с индивидуален осигурителен номер;
 • Осигурителните вноски могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни. Те се правят от осигуреното лице, от работодателя, от двете страни едновременно, от друг осигурител – физическо или юридическо лице в полза на трето лице. Размерът на осигурителните вноски може да се променя всеки момент от вносителя;
 • Осигуреното лице има право всеки момент да получи пълния размер на натрупаните средства от лични осигурителни вноски или на част от тях, а работодателските вноски – при придобиване право на лична пенсия за старост (допълнителна доброволна пенсия), което става най-рано 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • Допълнителна доброволна пенсия се получава независимо от пенсията, отпусната от държавното обществено осигуряване. Осигуреното лице има свободен избор между пожизнена или срочна пенсия за старост, между разсрочено или еднократно получаване на натрупаните средства;
 • Натрупаните суми се унаследяват от ползващи лица, посочени от осигуреното лице в осигурителния договор, или от наследниците по закон. Средствата от индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение;
 • Осигуреното лице има право да прехвърли в друг пенсионен фонд натрупаните средства в индивидуалната си партида, не повече от веднъж в рамките на една календарна година;
 • Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 3;
 • Данъчни преференции ДПФ.

Ежедневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на ДПФ "ЦКБ-СИЛА": 
Национални: В-к Новинар и в-к Капитал Daily;
Местни: В-к Черно море - Варна и в-к Марица - Пловдив

 

 

Правилник
Консултативен съвет


1. г-жа Сийка Димитрова Иванова
2. г-жа Теменужка Иванова Манолова
3. г-жа Валентина Стоянова Дурина-Маркова
4. г-н Смилен Кирилов Цинцарски
5. г-н Александър Венциславов Пожарлиев
6. г-жа Мария Иванова Кръстева
7. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: г-жа Валентина Стоянова Дурина-Маркова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Тунджа № 12А, ет.4
Зам. председател: Смилен Кирилов Цинцарски

IBAN на ДПФ ЦКБ-Сила

IBAN сметката на ДПФ „ЦКБ-СИЛА”, в сила от 19.11.2009г.:

"СИБАНК" АД - София
IBAN: BG82 BUIB 9888 1021 8478 00

BIC: BUIBBGSF

 

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
 • 8 лв. - при откриване на лична партида;
По договор с осигурител:
 • 1 лв. при осигурени над 2000 лица 
 • 7 лв. при осигурени от  250 до 2000 лица
 • 8 лв. до 250 осигурени лица
Удръжки от всяка вноска от осигурено лице или друг осигурител:
 • 1% за вноска над 199.99 лв.
 • 2,5% за вноска от 60 до 199.99 лв.
 • 3.25% за вноска до 59.99 лв. 
От осигурител за всяка вноска в размер:
 • 3% за вноска над 60 лв.
 • 4% за вноска до 60 лв.
От осигурител независимо от размера на вноските:
 • 1% при осигуряване на повече от 2000 лица
Инвестиционна такса 9% от дохода, реализиран от инвестираните средства на фонда

Изтегляне на средства:
 • 5.00 лв. преди придобиване право на пенсия.
 • След придобиване право на допълнителна доброволна пенсия такса не се заплаща
Прехвърляне на средства:
 • в друг доброволен фонд - 20 лв.
 • При прехвърляне на средства от друг доброволен фонд встъпителни такси и удръжки от прехвърлените суми не се правят
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Годишен отчети
Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2016 година

Приетите финансови отчети на ПОАД"ЦКБ СИЛА"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa публикувани в Държавен вестник брой: 42, от дата 26.5.2017 г. Неофициален раздел.

архив
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Нови по-ниски такси валидни за 2018 г. Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2018 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила"