Доброволен пенсионен фонд

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по набиране на доброволни осигурителни вноски в индивидуална партида в доброволен пенсионен фонд, тяхното управление и изплащане на допълнителна доброволна пенсия или на набраните суми на осигурените лица или на техните наследници. То е самостоятелно и независимо от задължителното държавно пенсионно осигуряване.

Необходимост. Всеки, който не иска да попадне в положението на днешните пенсионери, трябва да се осигури за допълнителна доброволна пенсия. При “тристълбовата” пенсионна система, чрез държавното обществено осигуряване се гарантира само социалния минимум на пенсионерите. Средната държавна пенсия е с размер около 40 процента от получавания брутен доход преди пенсиониране. За да запази качеството си на живот, пенсионерът трябва да има пенсионен доход минимум от 75 на сто от последното си трудово възнаграждение. Това може да се осъществи само чрез получаване на допълнителна доброволна пенсия.

 • В ДПФ може да участва всяко физическо лице, навършило 16 години, което има сключен осигурителен договор с Дружеството и за него има постъпила встъпителна такса. На всеки участник във Фонда се открива индивидуална осигурителна партида и се изпращат уведомително писмо с персонална парола за проверка на индивидуалната партида, удостоверение за регистрация и регистрационен талон с индивидуален осигурителен номер;
 • Осигурителните вноски могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни. Те се правят от осигуреното лице, от работодателя, от двете страни едновременно, от друг осигурител – физическо или юридическо лице в полза на трето лице. Размерът на осигурителните вноски може да се променя всеки момент от вносителя;
 • Осигуреното лице има право всеки момент да получи пълния размер на натрупаните средства от лични осигурителни вноски или на част от тях, а работодателските вноски – при придобиване право на лична пенсия за старост (допълнителна доброволна пенсия), което става най-рано 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • Допълнителна доброволна пенсия се получава независимо от пенсията, отпусната от държавното обществено осигуряване. Осигуреното лице има свободен избор между пожизнена или срочна пенсия за старост, между разсрочено или еднократно получаване на натрупаните средства;
 • Натрупаните суми се унаследяват от ползващи лица, посочени от осигуреното лице в осигурителния договор, или от наследниците по закон. Средствата от индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение;
 • Осигуреното лице има право да прехвърли в друг пенсионен фонд натрупаните средства в индивидуалната си партида, не повече от веднъж в рамките на една календарна година;
 • Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 3
 • Данъчни преференции ДПФ.

Ежедневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на ДПФ "ЦКБ-СИЛА": 
Национални: В-к Сега и в-к Стандарт;
Местни: В-к Черно море - Варна и в-к Марица - Пловдив

 

 

Консултативен съвет


1. г-жа Сийка Димитрова Иванова
2. г-жа Теменужка Иванова Манолова
3. г-жа Валентина Стоянова Дурина-Маркова
4. г-н Смилен Кирилов Цинцарски
5. г-н Александър Венциславов Пожарлиев
6. г-жа Мария Иванова Кръстева
7. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: г-жа Валентина Стоянова Дурина-Маркова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Тунджа № 12А, ет.4
Зам. председател: Смилен Кирилов Цинцарски

IBAN на ДПФ ЦКБ-Сила

IBAN сметката на ДПФ „ЦКБ-СИЛА”

IBAN: BG82UBBS80021066709140

BIC: UBBSBGSF

"Обединена българска банка" АД - София

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
 • 8 лв. - при откриване на лична партида;
По договор с осигурител:
 • 2 лв. при осигурени над 1000 лица 
 • 7 лв. при осигурени от  250 до 1000 лица включително
 • 8 лв. до 250 осигурени лица
Удръжки от всяка вноска от осигурено лице или друг осигурител:
 • 1% за вноска над 199.99 лв.
 • 2,5% за вноска от 60 до 199.99 лв.
 • 3.25% за вноска до 59.99 лв. 
От осигурител 

1. за всяка вноска в размер:
 •  до размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане – 4 на сто;
 •  надвишаваща размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане – 3 на сто;

2.  от осигурител, независимо от размера на отделните вноски,  както следва:
 •  за осигуряване от 500 до 1000 осигурени лица включително – 3.5 на сто;
 •  за осигуряване над 1000 осигурени лица – 1.8 на сто;
За лицата, които са едновременно участници във Фонда и във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от Дружеството, таксите по т.1 и т. 2 се намаляват с 10 на сто.

Инвестиционна такса 9% от дохода, реализиран от инвестираните средства на фонда

Изтегляне на средства:
 • 5.00 лв. преди придобиване право на пенсия.
 • След придобиване право на допълнителна доброволна пенсия такса не се заплаща
Прехвърляне на средства:
 • Не се заплаща такса при прехвърляне на натрупаните по индивидуалната партида на осигуреното лице средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружествo
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Годишен отчети
Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2017 година

Приетите финансови отчети на ПОАД"ЦКБ СИЛА"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa публикувани в Държавен вестник брой: 42, от дата 26.5.2017 г. Неофициален раздел.

архив
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.