За нас

ПОАД “ЦКБ–СИЛА” е първото учредено в България пенсионно-осигурително дружество, което е регистрирано преди повече от 25 години на 7 февруари 1994 г. Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност № 8 от 03.11.2000 г., издаден от Комисията за финансов надзор и обнародван в “Държавен вестник”, бр. 90 от 2000 г. Основният капитал на Дружеството е 10,5 милиона лева. ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е основател и член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството се развива успешно. Към 31 Декември 2018г. то управлява пенсионни фондове с повече от 419 хиляди осигурени лица и нетни активи над 1,2 млрд. лева.

Акционери на ПОАД “ЦКБ–СИЛА” са: “ЦКБ ГРУП” ЕАД, Инвест Кепитъл“ АД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Синдикат на българските учители, НСФ “Метал-Електро” и др.

Пенсионни фондове. ПОАД “ЦКБ–СИЛА” е учредило и регистрирало по законноустановения ред три фонда за допълнително пенсионно осигуряване:

Универсален – за родените след 31.12.1959 г.;

Професионален – за работещите в условията на първа и втора категория труд;

Доброволен – за формиране на допълнителна доброволна пенсия с лични вноски и/или вноски от осигурител.

Банка-попечител на управляваните от Дружеството пенсионни фондове е “Обединена българска банка” АД, която е одобрена като попечител от Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: „УниКредит Булбанк“АД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, ИП „ФК Карол“ АД, „Адамант Кепитал партнърс“ АД, „Капман“ АД, “Юробанк И Еф Джи България” АД и др.

Банкова сметката на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“:
Банка: "ЦКБ" АД – София;  
IBAN: BG 68 CECB 9790 100 299 3800 
BIC: CECBBGSF 

Средствата на осигурените лица се инвестират професионално и при спазване на законовите разпоредби.

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%