Съдебна регистрация и лиценз

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
Седалище: гр. София,
Адрес на управлене: гр. София, Бул."Цариградско шосе № 87
Съдебна регистрация: ф. д. № 19446/1994г., по опис на СГС
Пенсионна лицензия: № 8 от 26 октомври 2000г. (обн. ДВ бр.90 от 03.11.2000г.)
ЕИК по БУЛСТАТ: 825240908

Представлявано от:
Сава Маринов Стойнов - Изпълнителен директор
Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор
Кирил Николов Червенков - Изпълнителен директор

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"
Съдебна регистрация: ф. д. № 13906/2000г., по опис на СГС
ЕИК по БУЛСТАТ: 130438809.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"
Съдебна регистрация: ф. д. № 14531/2000г., по опис на СГС
Съгласие на ДАОН за вписване в съда: № 7 от 05 декември 2000г.
Код в НАП: 081
ЕИК по БУЛСТАТ: 130442139.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"
Съдебна регистрация: ф. д. № 1820/2001г., по опис на СГС
Съгласие на ДАОН за вписване в съда: № 7 от 12 февруари 2001г.
Код в НАП: 082
ЕИК по БУЛСТАТ: 130480645.


Лиценз

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.