ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • 8 лв. - при откриване на лична парида;
     По договор с осигурител:
 • 1 лв. при осигурени над 2000 лица;
 • 7 лв. при осигурени от  250 до 2000 лица;
 • 8 лв. до 250 осигурени лица.
Удръжки от всяка вноска от осигурено лице или друг осигурител:
 • 1% за вноска над 199.99 лв.
 • 2,5% за вноска от 60 до 199.99 лв.
 • 3.25% за вноска до 59.99 лв. 
От осигурител за всяка вноска в размер:
 • 3% за вноска над 60 лв.
 • 4% за вноска до 60 лв.
От осигурител независимо от размера на вноските:
 • 1% при осигуряване на повече от 2000 лица.
Инвестиционна такса 9% от дохода реализиран от инвестраните средства на фонда

Изтегляне на средства:
 • 5.00 лв. преди придобиване право на пенсия;
 • След придобиване право на допълнителна доброволна пенсия такса не се заплаща.
Прехвърляне на средства:
 • в друг доброволен фонд - от 01.04.2018 г. такса не се дължи .
 • При прехвърляне на средства от друг доброволен фонд встъпителни такси и удръжки от прехвърлените суми не се правят
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.


ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  4 %
Инвестиционна такса:  
 • До 0.8 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.


УНИВЕРСАЛЕН  ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  4 %
Инвестиционна такса  
 • До 0.8 % годишно върху  нетните активи на фонда
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.