Универсален пенсионен фонд

Право на участие в УПФ имат всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в ДОО.

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.


Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2,8% сa от работодателя, a 2,2% от служителя.  Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице. При пенсиониране, лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ, размерът на която ще зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране. Влияние върху пенсията оказват биометричните таблици и технически лихвен процент.
Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд

 


Ежедневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на УПФ "ЦКБ-СИЛА":
Национални: В-к Сега и в-к Стандарт
Местни: В-к Черно море - Варна и в-к Марица - Пловдив

 

Попечителски съвет

1. г-н Кирил Точев Желязков
2. чл. кор. Стойчо Владимиров Симов
3. г-н Дари Владимиров Цеков
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-н Кирил Василев Бинев
6. г-н Адриан Найденов Илиев
7. г-жа Радка Йосифова
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров


Председател: Д-р Пламен Трифонов Радославов с адрес за кореспонденция гр. София 1202, бул. Мария Луиза № 45 ет.2, тел. +02 988-20-97
Зам. председател: Чл. кор. Стойчо Владимиров Симов

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
  • Няма
Удръжки от всяка вноска :
  •  4 %
Инвестиционна такса:  
  • До 0.8 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
  • Няма
Прехвърляне на средства:
  • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
  • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Годишен отчет
Годишен финансов отчет, доклад за дейността на УПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2017 година

Приетите финансови отчети на ПОАД"ЦКБ СИЛА"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa публикувани в Държавен вестник брой: 42, от дата 26.5.2017 г. Неофициален раздел.

Архив
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.