Формуляри

Доброволен пенсионен фонд

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА

Заявление за изтегляне на средства ДПФ преди осигурителен случай

Заявление за изтегляне на средства ДПФ след настъпване на осигурителен случай

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация за произхода на средствата по ЗМИП 

Декларация за произхода на средствата по ЗМИП отностно действителен собственик

Декларация за неползвани данъчни облекчения ДПФ

Декларация към договор за ДПО с осигурител

Декларация към договор за ДПО с друг осигурител

ДОГОВОРИ

Осигурителен договор за ДПО с лични вноски

Осигурителен договор ДПО с друг осигурител

Осигурителен договор ДПО с осигурител

Пенсионен договор за разсрочено изплащане на средства от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна доброволна пенсия за старост

Пенсионен договор за получаване на допълнителна пенсия за инвалидност от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна наследствена пенсия от ДПФ

ДРУГИ

Искане за промяна на вноска - ДПФ 

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуална партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 

Възражение за отказ - имена
 

Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 3 прехвърляне
Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 61 с осигурител
Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 61 лични вноски

 

Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
ЗАЯВЛЕНИЯ 
Заявление за участие Универсален пенсионен фонд Образец
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  Образец
Заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
УПФ/ППФ Заявление за изплащане на инвалид
ППФ/УПФ Заявление за изплащане на наследник 

ДОГОВОРИ
Осигурителен договор УПФ Образец
Пенсионен договор за получване на допълнителна задължителна пожизнена пенсия за старост

ДРУГИ

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 
Възражение за отказ - имена
Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 3 -прехвърляне 
Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 33 - първоначален избор
Основна информация за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в Универсален пенсионен фонд.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%