Заявка за карти "ЦКБ-Сила"

* Задължително поле
Моля, всички полета с изключение на e-mail и кода от картинката да попълвате на КИРИЛИЦА.

Име*:   

Презиме*:   

Фaмилия*:   

ЕГН*:   

Пощенски код*:   

Град/Село*:   

Адрес*:   

Email*:   

Телефон*:   

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

за събиране и обработка на лични данни на физически лица, обработвани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД във връзка с прилагане на КЛИЕНТСКАТА ПРОГРАМА на Дружеството


1. Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД/Дружеството/Администратора) е администратор на лични данни, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, тел.: 028108010; www.ccb-sila.com; e-mail: office@ccb-sila.com; Клиентски център: 0700 11 322.

2. Длъжностно лице по защита на личните данни:

С оглед съблюдаването на защитата на личните Ви данни, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД е определило длъжностно лице по защита на личните данни, с тел.: 02/810 80 10, електронен адрес: dpo@ccb-sila.com, чиито данни са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.

3. Ние от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, спазвайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на личните данни на физическите лица, Закон за защита на личните данни и актовете по прилагането им, се нуждаем от Вашето информирано съгласие за обработка на личните Ви данни, за да Ви предложим условията на нашата Клиентска програма:

Като осигурено лице във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД , Вие може да се възползвате от:

3.1. Карта “ЦКБ-Сила“, даваща право на отстъпки при партньори на Дружеството:

За целите на програмата, при изричното Ви съгласие и след поискване, Ви предоставяме карта „ЦКБ-Сила“, издадена от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, която не съдържа Ваши лични данни. Пластиката съдържа единствено цифров номер от 19 (деветнадесет) цифри, който се обработва от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, за да се води на отчет на кое лице е дадена, както и да може да се управлява нейната активност.

Картата Ви дава възможност да се възползвате от отстъпки при зареждане на горива в бензиностанциите от веригата на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД в цялата страна., Във връзка с дадената Ви карта „ЦКБ-Сила“, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД не предоставя Ваши лични данни на „Лукойл-България“ ЕООД. Предимствата на картата и условията за нейното ползване са публикувани на www.ccb-sila.com

4. С подписване на настоящото информирано съгласие ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД събира Ваши лични данни за контакт, като телефон и електронен адрес (e-mail), които предоставяте доброволно, за предоставянето на които давате изричното си съгласие.

ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва предоставените от Вас лични данни за контакт на основание Вашето съгласие за обработването им и Вие имате право да го оттеглите по всяко време.

Тези данни са ни необходими, за да можем да Ви осигурим възможността да осъществявате дистанционно правата си на: достъп до данните (за постъпили вноски, разпределена доходност); коригиране на данните (при промяна на адрес); преносимост на данните, както и да научавате за възникнали права (на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане) и за получаване на лична консултация. Посредством предоставянето на електронния Ви адрес Вие можете:

- да заявите, че желаете да получавате годишни извлечения от индивидуалните Ви партиди в управляваните от Дружеството пенсионни фондове само на посочения от Вас e-mail;

- да искате изтриване или ограничаване на обработването на данните за телефон и e-mail.

- да дадете съгласие предоставените от Вас допълнителни данни да се използват за целите на директния маркетинг – като предоставяне информация за услуги, предоставяни от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, както и за стоки и услуги на преференциални цени, осъществявани от наши партньори, за да проучим удовлетвореността Ви от нашата дейност, за социални дейности.

Информираме Ви, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за контакт за целите на директния маркетинг, посочени по-горе.

5. Съхраняваме личните Ви данни съгласно Кодекса за социално осигуряване за срока на действие на осигурителното отношение, както и за срок от 50 години от прекратяване на осигурителното отношение;

Данните за номера на карта „ЦКБ-Сила“ съхраняваме до изтичането на нейната активност или до 1 година след прекратяване на осигурителното правоотношение.

6. В качеството Ви на физическо лице, чиито данни ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва, Вие имате следните права:

6.1. да получите информация за обработваните Ваши лични данни;

6.2. да поискате коригиране на събраните за Вас данни, ако същите са некоректни или са претърпели промяна;

6.3. да поискате изтриването на събраните за Вас лични данни, с изключение на случаите, в които ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва личните Ви данни при спазване на задължения, произтичащи от закона;

6.4. да поискате ограничаване обработването на Вашите лични данни само за целите, за които са събрани, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането им;

6.5. да получите копия на документите с Вашите лични данни, след подаване на искане по образец в офис на Дружеството;

6.6. по всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, осъществявано от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, като оттеглите съгласието си.

Вашите права можете да реализирате след като Дружеството Ви идентифицира чрез подаване на писмено заявление на хартиен носител в офис на Дружеството или постъпване на електронно съобщение, подписано с Вашия квалифициран електронен подпис. Заявлението можете да отправите лично или чрез изрично упълномощено от него лице, като при подаване на Заявлението от упълномощено лице, към него се прилага и съответното изрично пълномощно. Информация за обработваните Ваши лични данни можете да получите от нас в срок до 30 дни от постъпване на валидно Ваше искане.

7. Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до длъжностното лице по т.2 или до съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни и компетентния съд.

8. Когато решим да обработваме Вашите данни за цел, различна от тази, за която са събрани, Вие ще бъдете предварително и своевременно предупредени за тази друга цел и ще Ви бъде поискано съгласие, като Ви се предостави всякаква друга необходима информация.

9. Задължаваме се в предвидените от закона случаи да Ви уведомим (лично или чрез публично съобщение), когато установим нарушение на сигурността на личните Ви данни и има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите Ви.

10. Съгласен съм със събирането и ползването за горепосочените цели на моя телефон и електронна поща (e-mail).

11. Давам съгласието си моите данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.

12. Съгласен съм да получа карта „ЦКБ-Сила“ и съм запознат с правата ми.

 

CAPTCHA Image   Reload Image
Въведете кода*:


С натискане на бутона "Изпрати" Вие се съгласявате данните Ви да се обработват от ПОАД "ЦКБ-СИЛА"