Банка попечител и инвестиционни посредници

Банка попечител на управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" фондове -  УПФ "ЦКБ-Сила", ППФ "ЦКБ-Сила", ДПФ "ЦКБ-Сила", ФРП „ЦКБ-Сила“ и ФИПП „ЦКБ-Сила“ е:  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД /Пощенска банка/

Законовите разпоредби и банката попечител гарантира наличието на средствата на осигурените лица. Тези средства, съгласно изискванията на законите, не се смесват със собствените средства на Дружеството.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: 

"УниКредит Булбанк" АД 
„АБВ Инвестиции“ ЕООД
"АВС Финанс" ЕАД
"Адамант Кепитал партнърс" АД 
"Делта Сток" АД 

"Еврофинанс" АД 
"Реал Финанс" АД 
ИП "Капман" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 
"Карол" АД 

"Балканска Консултанска компания - ИП" ЕАД
"София Интернешънъл Секюритиз" АД
Брокерска къща „Инвестброкер“ АД

 

 

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".