Банка попечител и инвестиционни посредници

Банка попечител на управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове -  УПФ "ЦКБ-СИЛА", ППФ "ЦКБ-СИЛА" и ДПФ "ЦКБ-СИЛА"е:  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД /Пощенска банка/

Законовите разпоредби и банката попечител гарантира наличието на средствата на осигурените лица. Тези средства, съгласно изискванията на законите, не се смесват със собствените средства на Дружеството.
 

Инвестиционни посредници на Дружеството са: 

"УниКредит Булбанк" АД 
"Експресбанк" АД
„АБВ Инвестиции“ ЕООД
"АВС Финанс" ЕАД
"Адамант Кепитал партнърс" АД 
"Делта Сток" АД 

"Еврофинанс" АД 
"Реал Финанс" АД 
ИП "Капман" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 
"Карол" АД 

"Балканска Консултанска компания - ИП" ЕАД
"София Интернешънъл Секюритиз" АД

 

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.