Заявление за достъп до електронно досие

За проверка на състоянието на индивидуалната Ви осигурителна партида, както и за движението по нея, моля натиснете ТУК .

Ако не сте получил код за достъп до информационната система на Дружеството или имате проблем с регистрацията,  е необходимо да посетите един от нашите офиси.

Процедура за даване на достъп до електронно досие на осигурено лицe, пенсионер и техните наследници, в пенсионните фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД (Дружеството) в съответствие с Наредба №47 за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

Дружеството създава и поддържа единно електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер в управляваните от дружеството пенсионни фондове. Досието съдържа всички налични данни за лицето и му позволява да проследява осигурителната си история.

  1. Лице, което иска да получи или прекрати достъп до електронното си досие, подава заявление по един от следните начини: лично в Централния офис на Дружеството, гр.София, Бул. Цариградско шосе 87,  на хартиен носител, подписано от заявителя или чрез електронната страница на Дружеството с адрес www.ccb-sila.com или на e-mail: edoc @ ccb-sila.com, подписани с квалифициран електронен подпис на заявителя. Заявлението се подава по утвърден образец.
  2. Дружеството, в срок от 5 (пет) работни дни, разглежда постъпилото заявление и се произнася с разрешение за даване на достъп до електронното досие или с мотивиран отказ за достъп. Разрешението се предоставя на лицето в писмена форма по електронна поща, придружено с кратко описание на процедурата. В случаите на отказ се дават и насоки за отстраняване на недостатъците. Разрешението за достъп или отказът за достъп до електронното досие се издават в писмена форма от упълномощен служител.
  3. Разрешеният достъп е със срок 1 (една) година от датата, даваща право на достъп до електронното досие. Извлечение от електронното досие на лицето се изпраща от упълномощен служител от дружеството на посочената в заявлението електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис. Извлечението се изпраща в срок до 5 (пет) работни дни от издаването на разрешението. За периода на разрешения достъп Дружеството изпраща в срок до 5 (пет) работни дни всички промени по електронното досие на лицето, настъпили след първоначалния му достъп.
  4. След изтичане на срока за разрешен достъп лицето трябва да заяви отново своето желание за достъп до електронното си досие. Промяна на достъпа до електронното досие от страна на лицето се извършва по реда на точка 1.
  5. Извън случаите на т.1-4 осигурените лица, пенсионерите и техните наследници в пенсионните фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД имат право да получат копие от електронните документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на документ за самоличност в Централния офис на дружеството. В този случай се издава разрешение или отказ за предоставяне на исканите документи от упълномощен служител по т.2.

Заявление за достъп до електронно досие PDF

Заявление за достъп до електронно досие DOC
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322