Правна информация

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право с всички запазени негови права!

Всяко лице, което посещава страницата на уеб сайта www.ccb-sila.com (сайта) е наричано по-долу за краткост „потребител“.
Потребителите на сайта имат право да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или раздели от него, при условие че не премахват бележки за авторско право или друга подобна информация. Потребителите на сайта нямат право цялостно или частично да възпроизвеждат и разпространяват по електронен или по друг начин, информацията, съдържаща се в него, без предварително писмено съгласие на ПОАД „ЦКБ-Сила“.  
Потребителите на сайта имат право да разглеждат, копират и отпечатват информацията в него само за своя лична употреба. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Ползването на услуги в уеб сайта е безплатно за потребителите.
При влизане в сайта потребителите се съгласяват, че ПОАД „ЦКБ-Сила“ не носи отговорност за възникнали технически неизправности (в поддържащото оборудване на сайта, забавяния или прекъсвания поради интернет връзката и др.), свързани с достъпа им до него.
При постъпила в Дружеството информация от Потребител, във връзка с допусната грешка и/или неточност, ПОАД „ЦКБ-Сила“ ще извърши необходимите действия, за да отстрани грешката.
Дружеството запазва правото си да редактира информацията, съдържаща се в сайта и да прекратява достъпа до него по всяко време.
ПОАД „ЦКБ-Сила" притежава удостоверение № 0022871 за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, издадено от Комисия за защита на личните данни. Дружеството обработва получените данни в изпълнение на нормативно установеното му задължение като администратор на лични данни.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322