Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО)

24 Март 2021 г.
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ).

Пенсионноосигурителното дружество ще предоставя следните видове пенсии от УПФ:
1. пожизнена пенсия без допълнителни условия;
2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане на наследниците;
3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от УПФ, при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
1.  Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, те ще се изплащат на лицето еднократно.
2. Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размер от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО , но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, осигуреното лице ще има право да ги получи разсрочено.
3.   Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.


За подробна информация КСО

 
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".