Резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.

16 Февруари 2017 г.
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” (Дружеството) пенсионни фондове.
Прегледът на активите на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството, бе извършен от независимия външен проверяващ КПМГ, Румъния. Както е посочено в обобщения доклад на ръководителя на проекта за прегледа, Ърнст енд Янг, Гърция, както и в прессъобщението на КФН, ПОАД „ЦКБ СИЛА” спазва всички изисквания на Кодекса за социално осигуряване и приложимите подзаконови нормативни актове. При управление активите на пенсионните фондове, в Дружеството няма констатирани нарушения, както и практики, които биха увредили интересите на осигурените лица.
Предложените корекции на активите на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството, по преценка на проверяващите, са под 0.54% от активите на 3-те фонда. Дружеството е изразило несъгласие с използваните от проверяващите оценителски методи и инвестиционни допускания пред Управляващия комитет. Аргумент за това е и, че при прилагане на единен подход за оценка на балансите на пенсионните фондове, управлявани от всички пенсионноосигурителни дружества, тези корекции намаляват още повече.
Същевременно КФН обяви постигнатата доходност от всички пенсионни фондове за 2016 година (http://www4.fsc.bg/income.asp). Фондовете „ЦКБ-СИЛА” постигат доходност при управление на активите съответно:  4.50% за УПФ „ЦКБ-СИЛА“, 3.43% за ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и 4.89% за ДПФ „ЦКБ-СИЛА“.
Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ е с над 22 годишен опит и практика в управлението на средства на осигурени лица. Към 31.12.2016 год. във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“, се осигуряват над 420 000 осигурени лица, като дружеството управлява над 1 млрд. лв. нетни активи на трите пенсионни фонда. В своята инвестиционна дейност Дружеството се стреми към постигане на оптимално равнище на доходност при управление активите на пенсионните фондове за задължително пенсионно осигуряване при балансиран рисков профил и към постигане на оптимално равнище на доходност при инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд при умерен риск.
През цялата 2016 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ продължи с действия по преструктуриране и диверсифициране на активите на управляваните от него пенсионни фондове, като се стремеше да ограничи риска от негативното влияние на международните капиталови пазари, защитавайки интересите на осигурените лица.
_____________________________________________________________________________________
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на един дял може да се понижи. Посочените данни за управлявани активи и инвестиционни резултати са публикувани и на електронната страница на КФН- www.fsc.bg.
Номиналната доходност на управляваните пенсионни фондове е изчислена съгласно т.23.1 на Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.
Подробна информация за постигнатата номинална и реална доходност и показателите за риск- стандартно отклонение и коефициент на Шарп са публикувани по години на електронната страница на дружеството www.ccb-sila.com
Методиката за изчисленията и значението на показателите за доходност и риск, както и измененията в инвестиционните политики на пенсионните фондове, може да намерите на www.ccb-sila.com
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.