Управление

Надзорен съвет 

Александър Димитров Керезов
Валентин Василев Златев
Николай Димитров Борисов
Миролюб Панчев Иванов
ЦКБ-ГРУП” ЕАД ЕИК № 121749139

Управителен съвет

Георги Тодоров Тодоров  
Александър Богомилов Величков 
Кирил Николов Червенков 
Сава Маринов Стойнов 
Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков или Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.