Често задавани въпроси

Как мога да сключа договор за Допълнително добрововолно пенсионно осигуряване?
Необходимо е да се обадите на телефон 0700 11 322(от 9:00 до 17:30 на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) и да оставите телефон за връзка. Наш осигурителен посредник ще Ви посети в удобно за вас време и място, за да сключите договор.
В случай, че вече сте осигурени за допълнителна доброволна пенсия, достатъчно е да заявите в счетоводството на предприятието размера на личната си вноска, за да бъде тя превеждана по сметка на ДПФ. Предприятието ще я изпраща по банков път в пенсионния фонд.
Сметка, по която се превеждат вноски за Доброволен пенсионен фонд?

IBAN сметката на ДПФ „ЦКБ-СИЛА”

IBAN:  BG45BPBI99201030008501
BIC:    BPBIBGSF
Банка:  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД


Получател: ДПФ "ЦКБ-СИЛА"
В основанието за плащане изписвате: ВНОСКА ДПО и Вашето ЕГН.

Кой работодател може да прави вноски за допълнително пенсионно осигуряване в полза на служителите си?
Всеки работодател може да прави осигурителни вноски за своите служители в ДПФ, независимо от неговия правен статут – акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец или бюджетна организация, както и от формата му на собственост. Решението за сключване на договор зависи единствено от ръководството на предприятието – работодател.

Съгласно ЗКПО направените разходи за допълнително пенсионно осигуряване до 60 лв. на месец за всяко осигурено лице се признават за разход и не се дължи данък, в случай че предприятието няма задължения към бюджета и НОИ.
Кога мога да ползвам набраните средства по личната ми партида в ДПФ?
Средствата по личната партида се делят на следните видове:

1. От работодателски вноски –право на допълнителна пенсия при следните случаи:

-  За ІІІ-та категория труд, възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа от КСО;
По желание на осигуреното лице в ДПФ може да се изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст (за 2021г. - 64 години  и 4 месец за мъжете и 61 години и 8 месеца за жените);

- Ранно пенсиониране при условията на чл.69 от КСО, след представяне на разпореждане за отпускане на пенсия от НОИ за:
• Военнослужещите;
•  Държавните служители, определени в чл. 69, ал. 1 -10;
• Държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност";
• Лицата по ал. 1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав;
• Служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации;

- Инвалидност – При наличие на Решение на ТЕЛК за инвалидност 50 % и над 50%; 
В изброените случаи, осигуреното лице има право да изтегли натрупаните средства еднократно, разсрочено или да ги получи под формата на месечна пенсия.

2. От лични вноски – тези средства винаги са на разположение на осигуреното лице. В случай, че лицето изтегли средства от личната си партида преди настъпването на осигурителен случай, те ще бъдат обложени по реда на ЗДДФЛ с 10% окончателен данък. При изтегляне след настъпването на осигурителен случай средствата се ползват както средствата от работодателските вноски.;

3. От наследници:
Наследниците на починал осигурен в ДПФ „ЦКБ-СИЛА” могат да получат натрупаните средства след представяне на следните необходими документи:

 - Заявление за изтегляне на средства от ДПФ попълнено и подписано по отделно от всеки един наследник

 - Смъртен акт – копие
- Удостоверение за наследници – копие
 - Копие на лична карта към всяко заявление 
Необходимо е всички копия на дoкументи да бъдат подписани с "Вярно с оригинала"

Когато наследник е непълнолетно лице, заявление подава неговия родител/настойник, като прилага и копие на акт за раждане.
Комплекта от документи трябва да се подаде в офис или при представител на дружеството. Нашите офиси


 
Кога да избера Универсален/ Професинален пенсионен фонд?
До три месеца  след започване на работа за първи път, ако не се избере пенсионното дружество, в което да се натрупват и управляват средствата  за втора пенсия, Националната агенция за приходите (НАП) извършва служебно разпределение в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 
Изборът на пенсионно дружество, което да управлява професионално и отговорно средствата за периода  до пенсиониране е определящ за размера на пенсията.
Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?
Изборът на професионален и/или универсален фонд е лично право на всеки, който подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване. В случай, че правото на личен избор не бъде упражнено, Комисия, създадена към Националната агенция за приходите, извършва служебно разпределение по пенсионните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Информация  в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявате, можете да получите на тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).
Прехвърляне във фонд управляван от ПОАД "ЦКБ -Сила"
Всяко осигурено лице има право веднъж годишно да промени своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, ако е изтекла една годинa от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване;
Вие можете да прехвърлите вашето допълнително пенсионно осигуряване в универсален и/или професионален фонд ЦКБ-СИЛА като посетите някой от офисите на дружеството или се обадите на тел. 0700 11 322(от 9:00 до 17:30 на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) и осигурителен посредник ще ви посети в удобно за Вас време.
Могат ли да се изтеглят натрупаните средства от ППФ и/или УПФ?

От Професионален пенсионен фонд (ППФ) след пенсиониране за осигурителен стаж и възраст съгласно Дял първи на КСО по  чл. 68, 69 или 69а от КСО, лицата имат право да получат натрупаните суми в ППФ „ЦКБ-Сила“. Необходимо е да посетите офис на Дружеството и да подадете заявление за изтегляне на средствата, като се представи пенсионно решение по гореспоменатите членове.

Лицата с трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, имат право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида в ППФ ои УПФ, при представяне на:

 • Решение на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто
 • Копие на лична карта (подписано вярно с оригинала)
 • Заявление за изтегляне на средства

Комплектът от документи трябва да се подаде в офис или при представител на дружеството.
 
От наследници:
Низходящите или възходящите наследници, преживелият съпруг на починало осигурено лице в ППФ /УПФ „ЦКБ-СИЛА” могат да получат натрупаните средства след представяне на следните необходими документи:

 1. Смъртен акт – копие (подписано вярно с оригинала)
 2. Удостоверение за наследници – копие (подписано вярно с оригинала)
 3. Заявление за изтегляне на средства от ППФ/УПФ попълнено и подписано поотделно от всеки един наследник.
 4. Копие на лична карта към всяко заявление.
Когато наследник е малолетно лице,  заявление подава неговият родител/настойник, а когато наследник е  непълнолетно лице, заявление подава лицето, но със съгласие на неговия родител /попечител.


 

 

Кой наследява средствата на осигурено лице или пенсионер в УПФ/ППФ?
 Съгласно чл. 170 от КСО
ал.1 При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството. 
ал. 2 При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд на наследниците по ал. 1 се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
ал. 3  Когато осигуреното лице или пенсионерът няма наследници по ал. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд се прехвърлят в пенсионния резерв, а натрупаните средства по индивидуалната партида в професионален фонд се прехвърлят в държавния бюджет
Как мога да си проверя осигурителните вноски?
Всички осигурени във фондовете управлявани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” могат да проверяват направените вноски по някой от следните начини:
 • в офисите на Дружеството
 • от информационния сайт на дружеството - необходимо е да разполагате с персонален идентификационен код (ПИК)
 • Чрез клиентския център на 0700 11 322(от 9:00 до 17:30 на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) може да бъде проверена редовността на вноските. Необходимо е да разполагате с ПИК.
След съответната регистрация на информационния сайт на дружеството можете да бъдете известявани по електронен път на посочен от Вас e-mail за всяко движение по индивидуалната Ви осигурителна партида.
 
Как мога да си актуализирам данните в системата на дружеството?
За актуализиране на данните в електронната система на Дружеството е необходимо да посетите офис или представителство, където да подадете Заявление за промяна
Промяна на адрес за кореспонденция, e-mail и телефон за контакт, може да извършите с помощта на ПИК през интернет страницата на дружеството info.ccb-sila.com
Как мога да получа ПИК за достъп до личната партида?
ПОАД „ЦКБ-СИЛА”АД предоставя на своите клиенти персонален идентификационен код (ПИК), който се изпраща заедно с удостоверението за членство и служи за потвърждаване на тяхната самоличност при достъп до индивидуалната партида и ползването на други услуги на www.ccb-sila.com. С него имате възможност да следите по всяко време състоянието на партидата си, да променяте адреси за кореспонденция, телефони и е-mail.

Ако по някаква причина нямате ПИК, такъв можете да получите по един от следните начини:
 • Заявка по e-mail или телефон, като ПИК се изпраща само на регистрирани в информационната система на дружеството адрес за кореспонденция, e-mail или  телефон.
 • Лично в  представителствата на нашите партньори.
Какво гарантира набраните средства по партидата ми?
Допълнителното пенсионно осигуряване е обект на държавно регулиране и контрол. Дружествата, които извършват управление на пенсионни фондове, подлежат на лицензиране и на постоянен текущ надзор. Принципът, който е залегнал при допълнителното пенсионно осигуряване, е разделяне на средствата на осигурените лица в отделните пенсионни фондове от средствата на дружеството. При задължителното допълнително осигуряване е предвиден задължителен размер на разпределената доходност. В случай, че дружеството не управлява добре средствата на осигурените лица и е разпределило доходност по-малка от 60 % от постигната средна доходност от всички останали фондове за допълнително задължително осигуряване, то е длъжно да покрие разликата със средства на дружеството. Това води до извода, че финансовото състояние на управляващото дружеството се отнася към пенсионните фондове. Рискът, който съществува за осигурените лица по-скоро се отнася до размера на постигнатата доходност и ако те не са удовлетворени имат правото да прехвърлят средствата си в друг пенсионен фонд от същия вид.
 
Каква информация дава годишното извлечение?
Logo
1- Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила"
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
2- От индивидуалната партида за 2019г.
3- Петър Иванов Петров
4- ЕГН 650101ХХХХ
5- Осигурителен номер 1234567899
Петър Иванов Петров
Ул. Първа №1
1000 София
6 - Осигурителен договор № 10203040/21.06.2002 г. протокол за служебно разпределение №1/21.06.2002г.
7- Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2019 г.
Средства (в лева) 5939,97 Брой дялове 3134,26567 Стойност на един дял 1,89517
Движение на средствата по индивидуалната партида през 2020 г.
Дата Сума (лева) Вид операция Удържана такса
(лева)
Сума след направени удръжки
 (лева)
Брой дяловe Стойност на един дял
8 9 10 11 12 13 14
27.10.2020 -70.11 Корекция на вноска от НАП
за 08.2019 г.
-3.51 -66.6 -36.72254 1.81360
27.10.2020 70.1 Заверяване на ОП за 08.2019 г. 3.51 66.59 36.71702 1.81360
14.10.2020 0.01 Заверка Лихва НАП 0 0.01 0.00552 1.81087
07.10.2020 -0.2 Заверяване на ОП за 08.2019 г. -0.01 -0.19 -0.10501 1.80925
07.10.2020 70.11 Заверяване на ОП за 08.2019 г. 3.51 66.6 36.81083 1.80925
07.10.2020 81.4 Заверяване на ОП за 07.2019 г 4.07 77.33 42.74147 1.80925
............. ............ ..................................................... ............ ............ .......... .............
15Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2020 г.
Средства (в лева) 7392,32  Брой дялове 3897,69150  Стойност на един дял 1,89659
Забележки:

1.Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронологията на операциите.
2.Всички такси и удръжки са посочени в колоната: "Удържана такса (лева)".
Индивидуалната партида се води в лева и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида.
Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ. Представляващи ПОД: Изп. директори: Сава Стойнов, Георги Тодоров, Кирил Червенков


Описание на съдържанието на годишното извлечение:
1- Фонд за допълнително пенсионно осигуряване
2- Година на годишното извлечeние
3- Имена на осигуреното лице
4- Първите 6 цифри на ЕГН и ЛНЧ на осигуреното лице
5- Осигурителен номер на осигуреното лице
6- Осигурителен договор
7- Състояние на партидата в последния ден на предходната година, за която се отнася сумата.
8-Дата на постъпване на осигурителната вноска по сметката на съответния фонд
9- Брутна сума на осигурителната вноска преди приспадане на законоустановената удръжка
Сумите с отрицателен знак са в резултат на корекции извършени от НАП.
Възможните причини могат да бъдат: коригираща декларация от страна на работодателя, служебна корекция от НАП или други подобни. 
За информация относно конкретна корекция можете да се обърнете директно към НАП.
Важно е да проверите сбора от сумите на осигурителните си вноски за конкретен месец (не само за 2020г.). Това се вижда в информационната система на дружеството, меню "Получени месечни вноски от НАП". Необходим е ПИК.
10- Месец и година, за които се отнася осигурителната вноска.
11- Еднократно удържана такса от всяка вноска при постъпването й в съответния фонд, съгласно Правилника.
12- Осигурителна вноска след приспадане на удръжката ( нетна вноска)
13- Брой дялове, съответстващи на осигурителна вноска след приспадане на удръжката, които се заверяват по индивидуалната партида и подлежат на ежедневна преоценка. Получават се като нетния размер на вноската се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпване на вноската.
14- Стойност на един дял, валиден за деня на постъпване на вноската. Стойността му се определя, като стойността на нетните активи на пенсионния фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете във фонда към края на същия работен ден.
15- Състояние на партидата в последния ден на годината, за която се отнася годишното извлечение.

 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".