Често задавани въпроси

Как мога да сключа договор за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване?
Необходимо е да се обадите на телефон 0700 11 322 (от 9:00 ч. до 17:30 ч. на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) и да оставите телефон за връзка. Наш осигурителен посредник ще Ви посети в удобно за Вас време и място, за да сключите договор.
В случай че вече сте осигурени за допълнителна доброволна пенсия, достатъчно е да заявите в счетоводството на предприятието размера на личната си вноска, за да бъде тя превеждана по банков път по сметка на ДПФ.
Сметка, по която се превеждат вноски за Доброволен пенсионен фонд?

IBAN сметката на ДПФ „ЦКБ-СИЛА”
IBAN:  BG45BPBI99201030008501
BIC:    BPBIBGSF
Банка:  Пощенска банка, с юридическо наименование „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД
Получател: ДПФ „ЦКБ-СИЛА"
В основанието за плащане изписвате: „ВНОСКА ДПО“ и Вашето ЕГН.

Кой работодател може да прави вноски за допълнително пенсионно осигуряване в полза на служителите си?
Всеки работодател може да прави осигурителни вноски за своите служители в ДПФ, независимо от неговия правен статут – акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец или бюджетна организация, както и от формата му на собственост. Решението за сключване на договор зависи единствено от ръководството на предприятието – работодател.

Съгласно ЗКПО направените разходи за допълнително пенсионно осигуряване до 60 лв. на месец за всяко осигурено лице се признават за разход и не се дължи данък, в случай че предприятието няма задължения към бюджета и НОИ.
Кога мога да ползвам набраните средства по личната ми партида в ДПФ?
Средствата по личната партида се делят на следните видове:
  1. От работодателски вноски – при настъпване на един от следните два осигурителни случая:
    1. Придобиване право на допълнителна пенсия:
-  За ІІІ-та категория труд, възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа от КСО;
По желание на осигуреното лице в ДПФ може да се изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст (за 2024 г. - 64 години  и 7 месеца за мъжете и 62 години и 2 месеца за жените);
 
- Ранно пенсиониране за лицата по чл.69 от КСО – военнослужещи, служители на МВР и др. с изключение на лицата по чл.127, ал.5 от КСО, , след представяне на разпореждане за отпускане на пенсия от НОИ. - Ранно пенсиониране за балерини, балетисти и танцьори по чл.69а от КСО;
- Ранно пенсиониране за учителите по чл.69в от КСО.
  1.  Инвалидност – При наличие на Решение на ТЕЛК за загуба на работоспособност 50 % и над 50%. Личната пенсия за инвалидност се отпуска за срока, определен в решението.;
В изброените два осигурителни случая, осигуреното лице има право да изтегля натрупаните средства еднократно, разсрочено или да ги получава под формата на месечна пенсия.
2. От лични вноски – тези средства винаги са на разположение на осигуреното лице. В случай че лицето изтегли средства от личната си партида преди настъпването на осигурителен случай, те ще бъдат обложени по реда на ЗДДФЛ с 10% окончателен данък. При изтегляне след настъпването на осигурителен случай средствата се ползват както средствата от работодателските вноски.
При наследяване на осигуреното лице:
Наследниците на починал осигурен в ДПФ „ЦКБ-СИЛА” или съответно посочените в осигурителния договор ползващи лица могат да получат натрупаните средства след представяне на следните необходими документи:
- Заявление за изтегляне на средства от ДПФ, попълнено и подписано поотделно от всеки един наследник;
 - Смъртен акт – копие;
- Удостоверение за наследници – копие;
 - Копие на лична карта към всяко заявление.
Необходимо е всички копия на документи да бъдат подписани с "Вярно с оригинала".
Когато наследник е малолетно лице, заявление подава неговият родител/настойник, а когато наследник е непълнолетно лице, заявление подава лицето, но със съгласие на неговия родител /попечител, като се прилага и копие на акт за раждане.
Комплектът от документи трябва да се подаде в офис на дружеството или оторизиран представител на дружеството. Нашите офиси

 


 
Кога да избера Универсален/ Професиoнален пенсионен фонд?
До три месеца след започване на работа за първи път. Ако не се избере пенсионното дружество, което да инвестира средствата за втора пенсия, Националната агенция за приходите (НАП) извършва служебно разпределение на базата на случаен подбор в някое от лицензираните в страната дружества за допълнително пенсионно осигуряване.
Изборът на пенсионно дружество, което да управлява професионално и отговорно средствата за периода  до пенсиониране е определящ за размера на пенсията.
Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?
Изборът на професионален и/или универсален фонд е лично право на всеки, който подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване. В случай че правото на личен избор не бъде упражнено, Комисия, създадена към Националната агенция за приходите, извършва служебно разпределение по пенсионните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Информация  в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявате, можете да получите на тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).
Прехвърляне във фонд управляван от ПОАД "ЦКБ -Сила"
Всяко осигурено лице има право веднъж годишно да промени своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, ако е изтекла една годинa от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване;
Вие можете да прехвърлите Вашето допълнително пенсионно осигуряване в Универсален и/или Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ като посетите някой от офисите на дружеството или се обадите на тел. 0700 11 322 (от 9:00 ч. до 17:30 ч. на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) и осигурителен посредник ще Ви посети в удобно за Вас време. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис, можете да подадете заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства и онлайн чрез интернет страницата на Дружеството. >>> линк 
Кога мога да изтегля натрупаните средства от ППФ и/или УПФ ако не съм придобил право на пенсия?

Осигурено лице в Професионален пенсионен фонд (ППФ), което не е придобило или упражнило право на срочна професионална пенсия от ППФ, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО да получи еднократно или разсрочено натрупаните суми в ППФ „ЦКБ-Сила“. Необходимо е да посетите офис на Дружеството или представителство на наши партньори и да подадете заявление за изтегляне на средствата, като представите документ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част I от КСО, с изключение на чл.69б от КСО.
Лицата с трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, имат право на еднократно или разсрочено изплащане на до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида в ППФ или УПФ, при представяне на:
Решение на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
Копие на лична карта (подписано вярно с оригинала);
Заявление за изтегляне на средства.
Комплектът от документи трябва да се подаде в офис на дружеството или представителство на наши партньори.
 
От наследници:
При смърт на осигурено лице във УПФ „ЦКБ-СИЛА“/ППФ „ЦКБ-СИЛА“ средствата по индивидуалната партида на починалия се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на починалия, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните. Наследниците могат да получат натрупаните средства след представяне на следните необходими документи:
 
Смъртен акт – копие (подписано вярно с оригинала);
Удостоверение за наследници – копие (подписано вярно с оригинала);
Заявление за изтегляне на средства от ППФ/УПФ, попълнено и подписано поотделно от всеки един наследник;
Копие на лична карта към всяко заявление;
Когато наследник е малолетно лице,  заявление подава неговият родител/настойник, а когато наследник е  непълнолетно лице, заявление подава лицето, но със съгласие на неговия родител /попечител.


 

 

В зависимост от натрупаната сума по партидата ми на какъв вид пенсия от УПФ имам право ?
Пенсията се определя от натрупаната сума в индивидуалната партида към момента на подписване на договора, тя зависи и от одобрените от Комисията за финансов надзор биометрични таблици и технически лихвен процент.
Пожизнена пенсия - в случай че натрупаните средства по партидата са достатъчни за отпускане на пенсия в размер не по-малко от 15 на сто от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст 78,46 лв.
Разсрочено изплащане на натрупаната сума – в случай че натрупаните средства по партидата са повече от размера на три минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст ( 1569,12  лв.), но са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост;
Еднократно изплащане на средствата - в случай че натрупаните средства по партидата са по-малко от размера на три минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст (1569,12 лв)
Информация за прогнозен размер на пенсията можете да получите на телефоните на Клиентски център: 070011322 и 02/8108010.
Как да проверя прогнозния размера на пенсията?
Информация за прогнозен размер на пенсията можете да получите на телефоните на Клиентски център: 070011322 и 02/8108010.
Как мога да упражня своето пенсионно право ?
Осигурено лице, навършило изискуемата възраст за пенсиониране, може да подаде заявление лично в офис на дружеството или представителство на наши партньори, като се легитимира с документ за самоличност.
В деня на подаване на заявление, дружеството обработва заявлението и ако е възможно, отпуска пенсията в същия ден, като подписва договор с лицето за отпускане на пожизнена пенсия за старост, за еднократно или разсрочено изплащане на средствата.
Ако не е възможно подписването на договора в същия ден, се уточнява ден, удобен за лицето за подписването му, но не по-късно от 15 работни дни от подаване на заявлението.
Отпускане на пенсия и определяне на плащане:
Пожизнените пенсии се отпускат от 1-во число на месеца, следващ подаване на заявлението;
Разсрочените плащания се определят за изплащане от 1-во число на месеца, следващ подаване на заявлението;
Пожизнените пенсии и разсрочените плащания се изплащат между 10-то и 20-то число на месеца, за който се дължат.
Еднократното плащане се извършва в срок до 15 работни дни от дата датата на подаване на заявление.
Къде мога да сключа пенсионен договор ?
Офиси на Дружеството и представителства на наши партньори  за приемане на заявления за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане, сключване на пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане.
ОФИСИ НА ДРУЖЕСТВОТО
София  ПОАД ЦКБ-Сила Централен офис бул. "Цариградско шосе" № 87 02/810 80 55 Паолина Донкова
      02/810 80 80 Иван Ангелов
  Офис ПОАД ЦКБ-Сила ул. "Стефан Караджа " №2 02/810 80 95 Ирина Савова
 
Бургас Офис ПОАД ЦКБ-Сила Площадка Нефтохим Бургас  0884 930 848 Стефка Костадинова
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА НАШИ ПАРТНЬОРИ
Асеновград ЦКБ Клон Асеновград ул. "Речна №8 0331/2 06 21 Марияна Николова
      0331/2 06 22 Мария Велкова
        Гергана Томова
 
Благоевград ЦКБ Клон Благоевград ул. "Васил Левски" №13 073/88 29 61 Илияна Митрева
      073/58 62 83 Мартина Барилска
        Гергана Софиина
 
Бургас ЦКБ Клон Бургас ул. Конт Андрованти" №4 056/87 45 20 Емилия Митакова
      056/87 45 11 Ванина Стоянова
      056/87 45 12 Стела Атанасова
      056/87 45 00 Бистра Каридова
      056/87 45 16 Димитрина Азманова
 
 
Варна ЦКБ Клон Варна бул. "Съборни" № 58-А 052/66 00 00 Кристияна Станчева
      052/66 00 55 Паолина Синабова 
      052/60 85 01 Полина Стоянова 
    Ул. „Ген. Паренсов“ №3 052/66 00 84 Цветелина Котоманова 
 
Велико Търново ЦКБ Клон В. Търново ул. "Никола Габровски" №4 062/58 86 72 Елена Михайлова
      062/58 86 71 Надя Георгиева
      062/58 86 72 Фатме Хойрова 
      062/58 86 72 Антоанета Мандичева
      062/64 98 05 Елица Гешева
      062/62 15 31 Ана Маринова 
 
Видин ЦКБ клон Видин ул. "Цар Симеон " №1 094/60 01 52 Ивелина Иванова 
      094/60 01 52 Пролетка Славова
      094/60 01 52 Теодора Иванова
      094/60 01 52 Георги Стоянов Георгиев
 
Враца ЦКБ клон Враца ул. "Локашов" №5 092/98 81 29 Румяна Геровска
      092/62 25 39 Мариета Семкова 
      092/98 81 31 Даниела Сълковска
    бул. "Хр. Ботев" № 35 092/98 70 02 Десислава Тонова
    бул. "Хр. Ботев" № 35 092/64 02 86 Хриса Илиева
      092/98 81 40 Ива Престойска
 
Габрово ЦКБ клон Габрово ул. "Брянска" №54 066/81 70 21 Мария Митева
      066/81 70 12 Аня Йовчева
      066/81 70 20 Деница Цветкова
 
Гоце Делчев ЦКБ офис Гоце Делчев ул. "Бяло море" №13  0751/9 70 01 Биляна Сарандева 
      0751/ 6 02 05 Боряна Михайлова
 
Добрич ЦКБ клон Добрич ул. "България" №1 058/60 01 34 Димо Димов 
      058/65 36 55 Невена Иванова Тодорова
        Тони Георгиева 
        Христина Димова
        Геновева Колева
 
Етрополе ЦКБ клон Етрополе бул. "Руски" № 92 0720/6 36 83 Красимира Линкова
      0720/9 88 04 Саша Иванова
 
Казанлък ЦКБ клон Казанлък ул. "Рила" №8 0431/6 82 46 Анита Колева 
      0431/6 82 56 Кристияна Дзънова
      0431/6 81 51 Пенка Щерева
      0431/6 45 18 Кръстина Прокопиева
      0431/6 45 18 Ивона Стоянова
      0431/6 45 17 Зорница Павлова
 
Карлово ЦКБ клон Карлово ул. "Генерал Карцов" №57 0335/9 04 80 Нонка Петканова
        Мариана Мирчева
      0335/9 04 77 Миглена Патева
      0335/9 04 74 Полина Нанкова
 
Костенец ЦКБ клон Костенец ул. "Търговска" №11-А 0714/23 080 Снежана Стайкова
      0714/22 052 Илияна Пенева
 
Кърджали ЦКБ клон Кърджали ул. "Републиканска" №7 0361/6 09 11 Радост Топалова
      0361/6 09 13 Ширин Местан
      0361/6 09 12  Нина Белева 
      0361/6 09 24 Хатидже Ибрям 
 
Кюстендил ЦКБ клон Кюстендил ул. "Константинова баня" №22 078/98 81 80 Татяна Димитрова
      078/98 81 79 Камелия Стоичкова
 
Ловеч ЦКБ клон Ловеч ул. "Академик Иширков" №10 068/58 85 82 Силвия Ганкова
      068/58 85 80 Десислава Цанкова 
      068/60 09 12 Христина Христова
 
Луковит ЦКБ офис Луковит ул. "Възраждане" № 100 0697/5 23 39 Искра Стефанова
 
Лъки ЦКБ офис Лъки ул. "Възраждане" № 22 03052/30 80 Теменужка Лисова
      03052/30 80 Севдалина Гурдева
 
Монтана ЦКБ клон Монтана бул. "Трети март" №59 096/30 08 10 Мирослава Тодорова
      096/30 08 10 Евгения Луканова
      096/30 08 88 Кристина Кирилова 
 
Несебър ЦКБ клон Несебър Пл. Жулиета Шишманова Културен център Артиум 0554/2 99 60 Екатерина Василева
      0554/ 2 99 79 Христина Петрова
      0554/2 99 66 Грета Ангелова
 
Пазарджик ЦКБ клон Пазарджик ул. "Есперанто" №7 034/40 16 19 Нина Лютакова
      034/40 16 20 Ваня Иванова-Чобалигова
        Димитрийка Цветанова
        Милена Костадинова
        Анна Николова
      034/40 16 26 Магдалена Купенова
      034/40 16 13 Надежда Кърджалийска
 
Перник ЦКБ Клон Перник ул. "Кракра Пернишки" №4 076/68 83 31 Албена Стойнева 
      076/68 83 34 Ивета Андонова 
 
Петрич ЦКБ офис Петрич ул. "Рокфелер" №59-А 0745/2 11 80 Красимира Матолова
      0745/2 11 80 Мария Кондакова
 
Плевен ЦКБ Клон Плевен ул. "Васил Левски" №150 064/88 23 06 Петя Итова
      064/88 23 09 Полина Славчева 
 
Пловдив ЦКБ Клон Пловдив ул. "Бетовен" №5 032/65 49 59 Райна Василева
  (Бетовен)   032/65 49 57 Албена Русева
      032/65 49 58 Тонка Вълчева
      032/65 49 69 Таня Алексиева
      032/654969 Мария Хаджийска
    ул. „Янко Сакъзов“ № 44 032/34 75 65 Запрянка Бикова
 
Пловдив ЦКБ Клон Пловдив ул. "Капитан Райчо" №50 032/92 11 38 Пенка Василева
  (България)   032/92 11 01 Соня Георгиева
      032/92 11 36 Вили Комбакова
      032/92 11 36 Нели Томова
 
Разград ЦКБ Клон Разград ул. "Стефан Караджа" №7 084/66 12 87 Таня Пенчева
      084/58 87 04 Илияна Петрова
      084/66 12 91 Андреана Иванова
      084/66 21 74 Теменуга Райчева
 
Разлог ЦКБ офис Разлог ул. "Гоце Делчев" №2 0747/8 00 34 Атанаска Кутларска
 
Русе ЦКБ Клон Русе пл. "Хан Кубрат" №1 082/82 60 75 Пламенка Петрова
      082/82 60 73 Веселина Братоева
      082/82 60 70 Мартин Миков
      082/52 99 19 Росица Янкова
 
Самоков ЦКБ Клон Самоков ул. "Търговска" №33 0722/6 89 14 Маргарита Нешева
      0722/6 89 14 Даниела Оцетова
      0722/6 89 15 Ани  Георгиева 
 
Свиленград ЦКБ офис Свиленград бул. "България" №114 0379/7 14 36 Кирилка Раковска
 
Свищов ЦКБ Клон Свищов ул. "Цар Освободител" №102 0631/6 12 54 Светлана Ламбева
      0631/6 12 55 Таня Манолова
 
Севлиево ЦКБ Клон Севлиево ул. "Стара планина" №70 0675/8 50 51 Найден Недев
      0675/8 50 53 Вилдан Далова
      0675/8 50 60 Иван Цонев
 
Силистра ЦКБ Клон Силистра ул. "Раковски" №1 086/82 12 36 Милена Ванева 
      086/82 12 36 Теодора Иванова  
      086/82 12 36 Ивелин Иванов 
 
Сливен ЦКБ Клон Сливен пл. "Александър Стамболийски" №1 044/58 93 33 Диана Алексиева
      044/66 29 45 Стела Славова
      044/62 87 59 Ангелина Врангалова
 
Смолян ЦКБ Клон Смолян бул. "България" №11 0301/6 21 63 Величка Павлова
      0301/5 81 73 Манол Ташков
      0301/5 81 74 Дора Манолова
      0301/6 21 63 Майя Чокова  
 
Созопол ЦКБ Клон Черно море ул. "Аполония" №17 0550/2 63 73 Маргарита Анестева
 
Стара Загора ЦКБ Клон Ст.Загора ул. "Кольо Ганчев" №54 042/22 03 71 Златина Турлакова
        Анелия Славчева 
      042/22 03 73 Силвия Димитрова
    ул. "Гурко" № 58 042/22 01 07 Маргарита Георгиева 
    ул. "Гурко" № 58 042/22 01 09 Стоянка Зланкова 
 
Търговище ЦКБ Клон Търговище ул. "Васил Левски" №5 0601/6 91 27 Ивайло Иванов
      0601/6 91 12 Росица Ангелова
      0601/6 91 18 Стефка Митакова
 
Хасково ЦКБ Клон Хасково ул. "Скопие" №1 038/60 78 30 Иванка Панева 
      038/60 78 31 Кристина Несторова
 
Шумен ЦКБ Клон Шумен бул. "Славянски" №13-А 054/91 15 00 Йовка Иванова
      054/91 15 01 Кремена Петкова
      054/83 04 09 Нели Казакова
 
Ямбол ЦКБ Клон Ямбол пл. "Освобождение" №7 046/98 91 00 Даниела Семова
      046/98 91 26 Татяна Иванова 
      046/66 20 45 Валя Пенкова
      046/98 91 29 Доника Иванова
Какво гарантира Дружеството по изплащане на пенсиите?
  1. Дружеството гарантира размер на пенсията, изчислен на база сумата на постъпилите брутни вноски.
    По желание на пенсионера, дружеството може да гарантира изплащането на пожизнена пенсия в размер не по-малък от първата пенсия, изчислен на база натрупаната сума по индивидуалната партида, след прилагане на рисков коефициент от 1%, приет от управителния съвет на дружеството и утвърден от КФН.
Кой наследява средствата на осигурено лице в УПФ/ППФ?
При настъпила смърт на осигурено лице в УПФ/ППФ "ЦКБ-Сила", наследствени права имат наследниците по закон.
Съгласно Чл. 170, ал. 1 При смърт на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните.
 
Необходими документи при подаване на заявление :
копие на удостоверение за наследници;
копие на смъртен акт;
копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
копие на удостоверение за банкова сметка;
нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.
Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.
След подаването на заявление с необходимите документи, в срок до 30 дни от приемането му, дружеството изплаща средствата.
Какви са правата на наследниците на пенсионер от УПФ ?
Наследниците на пенсионер имат право да получат средствата:
При смърт на пенсионер с пенсия от Универсален пенсионен фонд преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците  се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантирано изплащане.
 
При смърт на пенсионер, който получава пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, по време на разсроченото изплащане, на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, които биха станали дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в договора с починалия..
При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1 от КСО, на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.
При смърт на пенсионер, който получава срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране от ППФ, на наследниците се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната партида на починалия.
До извършване на дължимото плащане към всеки от наследниците, неполучената сума се актуализира по реда за актуализация на плащането към починалия наследодател.
- Отказът от наследството на починалия не лишава наследниците от правата им.
- Получаването на средствата не се счита за приемане на наследство.
 
Изплащането на средствата се извършва след подаване на заявление в офис на дружеството или представителство на наши партньори, лично от всеки наследник или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено пълномощно.
 
Необходими документи при подаване на заявление:
копие на удостоверение за наследници;
копие от смъртен акт;
копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
копие на удостоверение за открита банкова сметка
нотариално заверено  пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.
Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.
След подаването на заявление с редовни документи, до 30 дни  от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства.
Как мога да си проверя осигурителните вноски?
Всички осигурени във фондовете, управлявани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, могат да проверяват направените вноски по някой от следните начини:
 - в офисите на Дружеството;
 - от информационния сайт на дружеството - необходимо е да разполагате с персонален идентификационен код (ПИК);
 - чрез клиентския център на 0700 11 322 (от 9:00 ч. до 17:30 ч. на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план) може да бъде проверена редовността на вноските. Необходимо е да разполагате с ПИК.
След съответната регистрация на информационния сайт на дружеството, можете да бъдете известявани по електронен път на посочен от Вас e-mail адрес за всяко движение по индивидуалната Ви осигурителна партида.
Как мога да си актуализирам данните в системата на дружеството?
За актуализиране на данните в електронната система на Дружеството е необходимо да посетите офис или представителство, където да подадете Заявление за промяна
Промяна на адрес за кореспонденция, e-mail и телефон за контакт, може да извършите с помощта на ПИК през интернет страницата на дружеството info.ccb-sila.com
Как мога да получа ПИК за достъп до личната партида?
ПОАД „ЦКБ-СИЛА”АД предоставя на своите клиенти персонален идентификационен код (ПИК), който се изпраща заедно с удостоверението за членство и който служи за потвърждаване на тяхната самоличност при достъп до индивидуалната партида и ползването на други услуги на www.ccb-sila.com. С него имате възможност да следите по всяко време състоянието на партидата си, да променяте адрес за кореспонденция, телефон и е-mail адрес.
 
Ако по някаква причина нямате ПИК, такъв можете да получите по един от следните начини:
Заявка по e-mail или телефон, като ПИК се изпраща само на регистрирани в информационната система на дружеството адрес за кореспонденция, e-mail или  телефон.
Какво гарантира набраните средства по партидата ми?
Допълнителното пенсионно осигуряване е обект на държавно регулиране и контрол. Дружествата, които извършват управление на пенсионни фондове, подлежат на лицензиране и на постоянен текущ надзор.
Принципът, който е залегнал при допълнителното пенсионно осигуряване, е разделяне на средствата на осигурените лица в отделните пенсионни фондове от средствата на дружеството. Средствата на фонда не могат да се използват за заплащане на задължения на дружеството.
С цел по-висока надеждност на инвестирането законът предвижда редица ограничения. Забранено е инвестирането в редица рискови групи инвестиционни инструменти. Ограничена е концентрацията на инвестициите в един емитент и в един клас инвестиционни инструменти. За спазването на тези ограничения ежедневно следи не само Комисията за финансов надзор, но и банката -попечител на фонда, която съхранява неговите активи.
При задължителното допълнително осигуряване е предвиден задължителен размер на разпределената доходност. В случай че дружеството не управлява добре средствата на осигурените лица и е разпределило доходност по-малка от 60 % от постигната средна доходност от всички останали фондове за допълнително задължително осигуряване, то е длъжно да покрие разликата със средства на дружеството.
Рискът, който съществува за осигурените лица по-скоро се отнася до размера на постигнатата доходност и ако те не са удовлетворени имат правото да прехвърлят средствата си в друг пенсионен фонд от същия вид.

 
Условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст
Какви са условията, на които трябва да отговаряте, за да придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО?
Актуалните условия за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2021 г., можете да видите тук:  https://nssi.bg/fizicheski-lica/pensii-bg/
 
Каква информация дава годишното извлечение?
Logo
1- Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила"
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
2- От индивидуалната партида за 2023г.
3- Петър Иванов Петров
4- ЕГН 650101ХХХХ
5- Осигурителен номер 1234567899
Петър Иванов Петров
Ул. Първа №1
1000 София
6 - Осигурителен договор № 10203040/21.06.2002 г. протокол за служебно разпределение №1/21.06.2002г.
7- Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2022 г.
Средства (в лева) 27279.18 Брой дялове 12925.76544 Стойност на един дял 2.11045
Движение на средствата по индивидуалната партида през 2023 г.
Дата Сума (лева) Вид операция Удържана такса
(лева)
Сума след направени удръжки
 (лева)
Брой дяловe Стойност на един дял
8 9 10 11 12 13 14
30.04.2023 -149.98 Коригирана от НАП вноска
за 02.2023 г.
-5.62 -144.36 -68.69608 2.10143
28.06.2023 119.20 Вноска за месец 05.2023 г. 4.47 114.73 55.86122 2.05384
30.08.2023 0.01 Заверка Лихва НАП 0 0.01 0.00485 2.05763
29.09.2023 163.71 Вноска за месец  08.2023 г. 6.14 157 78.30616 2.01223
29.10.2023 164.34 Вноска за месец 09.2023 г.. 6.16 158.18 78.74862 2.00867
30.11.2023 164.09 Вноска за месец 10.2023 г.. 6.15 157.94 77.17416 2.04654
............. ............ ..................................................... ............ ............ .......... .............
15Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2023 г.
Средства (в лева) 28317,37  Брой дялове 13841.57337  Стойност на един дял  2.04582

Забележки:

1.Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронологията на операциите.
2.Всички такси и удръжки са посочени в колоната: "Удържана такса (лева)".
Индивидуалната партида се води в лева и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида.
Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ. Представляващи ПОД: Изп. директори: Сава Стойнов, Георги Тодоров, Кирил Червенков


Описание на съдържанието на годишното извлечение:
1- Фонд за допълнително пенсионно осигуряване
2- Година на годишното извлечeние
3- Имена на осигуреното лице
4- Първите 6 цифри на ЕГН и ЛНЧ на осигуреното лице
5- Осигурителен номер на осигуреното лице
6- Осигурителен договор
7- Състояние на партидата в последния ден на предходната година, за която се отнася сумата.
8-Дата на постъпване на осигурителната вноска по сметката на съответния фонд
9- Брутна сума на осигурителната вноска преди приспадане на законоустановената удръжка
Сумите с отрицателен знак са в резултат на корекции извършени от НАП.
Възможните причини могат да бъдат: коригираща декларация от страна на работодателя, служебна корекция от НАП или други подобни. 
За информация относно конкретна корекция можете да се обърнете директно към НАП.
Важно е да проверите сбора от сумите на осигурителните си вноски за конкретен месец (не само за 2023г.). Това се вижда в информационната система на дружеството, меню "Получени месечни вноски от НАП". Необходим е ПИК.
10- Месец и година, за които се отнася осигурителната вноска.
11- Еднократно удържана такса от всяка вноска при постъпването й в съответния фонд, съгласно Правилника.
12- Осигурителна вноска след приспадане на удръжката ( нетна вноска)
13- Брой дялове, съответстващи на осигурителна вноска след приспадане на удръжката, които се заверяват по индивидуалната партида и подлежат на ежедневна преоценка. Получават се като нетния размер на вноската се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпване на вноската.
14- Стойност на един дял, валиден за деня на постъпване на вноската. Стойността му се определя, като стойността на нетните активи на пенсионния фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете във фонда към края на същия работен ден.
15- Състояние на партидата в последния ден на годината, за която се отнася годишното извлечение.

 
Как мога да заявя годишно извлечение по електронен път?
 
  • Да заявите получаването на годишно извлечение по електронен път на посочен от Вас e-mail чрез информационната система на дружеството е необходимо е да влезете в профила си и от раздел „ИЗВЕСТЯВАНЕ“ да подадете заявление.
 Ако сте забравили Вашия ПИК за достъп, можете да го възстановите от тук (при условие че имате регистриран e-mail в системата на Дружеството) или да се свържете с Клиентски център за съдействие.

 Или да попълните Заявление, което може да изтеглите от тук и да го подадете в офис  или  представителство на Дружеството, по пощата или на  електронен адрес office@ccb-sila.com.*

 * Заявление, подадено по електронен път, следва да бъде подписано от Вас с квалифициран електронен подпис, а изпратеното по пощата заявление следва да бъде с нотариална заверка на подписа.
При необходимост от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас чрез Клиентски център: 0700 11 322 или електронен адрес: office@ccb-sila.com.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322