Професионален пенсионен фонд

Право за осигуряване в ППФ имат всички работещи в условията на І и ІІ категория труд.
Военнослужещите от МО и МВР не са категорийни работници и не се осигуряват в ППФ.

Осигурените лица участват в професионален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали професионален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.

Осигуряването се осъществява чрез пенсионна схема на капиталово-покривен принцип на базата на дефинираните вноски.
Осигурителните  вноски за професионална пенсия са изцяло за сметка на осигурителя (работодателя). Техният размер е определен в КСО, както следва: 12 % от осигурителния доход за работещите в условията на І категория труд и 7 % от осигурителния доход за работещите в условията на ІІ категория труд. Те се превеждат от работодателите едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване в НАП. НАП превежда тези вноски в професионалните фондове на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. Също както при УПФ, осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране  се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.

Допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд Ви осигурява втора пенсия за периода на ранно пенсиониране и по-добър стандарт

Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд

 • Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида;
 • Придобивате право на срочна пенсия за старост при ранно пенсиониране съгласно чл. 69б на КСО;
 • Средствата по индивидуалната партида подлежат на унаследяване в случай на смърт на осигуреното лице или пенсионер на фонда;
 • Придобивате право на 50% от натрупаното салдо по партидата при получено решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • Интересите Ви се защитават от представители на синдикални организации и работодатели, организирани в Попечителски съвет към ППФ “ЦКБ-СИЛА” ;
 • Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 3 - прехвърляне
 • Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 33 - първоначален избор 

Централни всекидневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на ППФ "ЦКБ-СИЛА": В-к Труд и в-к Телеграф

Ако притежавате квалифициран електонен подпис (КЕП), Вие ще можете да подадете документи, с които да станете клиент на ППФ ЦКБ-Сила, без да посещавате офис на Дружеството и да заверявате документи при Нотариус. 

Попечителски съвет

1. г-жа Илияна Петкова Павлова
2. г-н Георги Петров Саулов
3. г-жа Радка Христова Йосифова
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-жа Цветелина Бикарска
6. г-н Кирил Василев Бинев
7. г-н Адриан Найденов Илиев
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: Д-р Пламен Трифонов Радославов с адрес за кореспонденция гр. София 1202, бул. „Мария Луиза“ № 45, ет.2, тел. 02 988 20 97
Заместник председател: Г-жа Илиана Петкова Павлова

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
 • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322