Професионален пенсионен фонд

Право за осигуряване в ППФ имат всички работещи в условията на І и ІІ категория труд.
Военнослужещите от МО и МВР не са категорийни работници и не се осигуряват в ППФ.

Осигурените лица участват в професионален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали професионален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.

Осигуряването се осъществява чрез пенсионна схема на капиталово-покривен принцип на базата на дефинираните вноски.
Осигурителните  вноски за професионална пенсия са изцяло за сметка на осигурителя (работодателя). Техният размер е определен в КСО, както следва: 12 % от осигурителния доход за работещите в условията на І категория труд и 7 % от осигурителния доход за работещите в условията на ІІ категория труд. Те се превеждат от работодателите едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване в НАП. НАП превежда тези вноски в професионалните фондове на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. Също както при УПФ, осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране  се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.

Допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд Ви осигурява втора пенсия за периода на ранно пенсиониране и по-добър стандарт

Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд

 • Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида;
 • Придобивате право на срочна пенсия за старост при ранно пенсиониране съгласно чл. 69б на КСО;
 • Средствата по индивидуалната партида подлежат на унаследяване в случай на смърт на осигуреното лице или пенсионер на фонда;
 • Придобивате право на 50% от натрупаното салдо по партидата при получено решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • Интересите Ви се защитават от представители на синдикални организации и работодатели, организирани в Попечителски съвет към ППФ “ЦКБ-СИЛА” ;
 • Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 3 - прехвърляне
 • Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 33 - първоначален избор 

Централни всекидневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на ППФ "ЦКБ-СИЛА": В-к Сега и в-к Монитор

Ако притежавате квалифициран електонен подпис (КЕП), Вие ще можете да подадете документи, с които да станете клиент на ППФ ЦКБ-Сила, без да посещавате офис на Дружеството и да заверявате документи при Нотариус. 

Попечителски съвет

1. г-н Кирил Точев Желязков
2. г-н Георги Петров Саулов
3. г-жа Радка Йосифова
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-н Дари Владимиров Цеков
6. г-н Кирил Василев Бинев
7. г-н Адриан Найденов Илиев
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: Д-р Пламен Трифонов Радославов с адрес за кореспонденция гр. София 1202, бул. Мария Луиза № 45 ет.2, тел. 02/ 988 20 97
Зам. председател: г-н Георги Петров Саулов

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
 • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Годишен отчет
Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ППФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2017 година

Приетите финансови отчети на ПОАД"ЦКБ СИЛА"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa публикувани в Държавен вестник брой: 42, от дата 26.5.2017 г. Неофициален раздел.

архив
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.