За нас

ПОАД “ЦКБ–СИЛА” е първото учредено в България пенсионно-осигурително дружество, което е регистрирано преди повече от 25 години на 7 февруари 1994 г. Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност № 8 от 03.11.2000 г., издаден от Комисията за финансов надзор и обнародван в “Държавен вестник”, бр. 90 от 2000 г. Основният капитал на Дружеството е 10,5 милиона лева. ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е основател и член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството се развива успешно. Към 31 Декември 2020 г. то управлява пенсионни фондове с повече от 416 хиляди осигурени лица и нетни активи над 1,561 млрд. лева.

Акционери на ПОАД “ЦКБ–СИЛА” са: “ЦКБ ГРУП” ЕАД, Инвест Кепитъл“ АД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, ЗАД "АРМЕЕЦ" и др.

Пенсионни фондове. ПОАД “ЦКБ–СИЛА” е учредило и регистрирало по законноустановения ред три фонда за допълнително пенсионно осигуряване:

Универсален – за родените след 31.12.1959 г.;

Професионален – за работещите в условията на първа и втора категория труд;

Доброволен – за формиране на допълнителна доброволна пенсия с лични вноски и/или вноски от осигурител.

Банка-попечител на управляваните от Дружеството пенсионни фондове е ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД  /Пощенска банка/, която е одобрена като попечител от Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: УниКредит Булбанк" АД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, "АВС Финанс" ЕАД, "Адамант Кепитал партнърс" АД, "Делта Сток" АД, "Еврофинанс" АД, "Реал Финанс" АД, ИП "Капман" АД, ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД, "Карол" АД, "Балканска Консултанска компания - ИП" ЕАД, "София Интернешънъл Секюритиз" АД

Банкова сметката на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“:
Банка: "ЦКБ" АД – София;  
IBAN: BG 68 CECB 9790 100 299 3800 
BIC: CECBBGSF 

Средствата на осигурените лица се инвестират професионално и при спазване на законовите разпоредби.

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".