Универсален пенсионен фонд

Право на участие в УПФ имат всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в ДОО.

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.


Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2,8% сa от работодателя, a 2,2% от служителя.  Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице. При пенсиониране, лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ, размерът на която ще зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране. Влияние върху пенсията оказват биометричните таблици и технически лихвен процент.
Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд

 


Централни всекидневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на УПФ "ЦКБ-СИЛА": В-к Сега и в-к Монитор


Ако притежавате квалифициран електонен подпис (КЕП), Вие ще можете да подадете документи, с които да станете клиент на УПФ ЦКБ-Сила, без да посещавате офис на Дружеството и да заверявате документи при Нотариус. 

Попечителски съвет

1. г-н Кирил Точев Желязков
2. чл. кор. Стойчо Владимиров Симов
3. г-н Дари Владимиров Цеков
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-н Кирил Василев Бинев
6. г-н Адриан Найденов Илиев
7. г-жа Радка Йосифова
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: Чл. кор.  Стойчо Владимиров Симов  с адрес за кореспонденция гр. София, „Младост“-1, бл. 54А, вх.1, ет.4, ап.12 тел. за контакт: 02/8108041
Зам. председател: г-н Кирил Василев Бинев

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
  • Няма
Удръжки от всяка вноска :
  •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
  • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
  • Няма
Прехвърляне на средства:
  • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
  • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.37д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Годишен отчет
Годишен финансов отчет, доклад за дейността на УПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2017 година

Приетите финансови отчети на ПОАД"ЦКБ СИЛА"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa публикувани в Държавен вестник брой: 42, от дата 26.5.2017 г. Неофициален раздел.

Архив
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.