Универсален пенсионен фонд

Право на участие в УПФ имат всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в ДОО.

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.


Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2,8% сa от работодателя, a 2,2% от служителя.  Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице. При пенсиониране, лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ, размерът на която ще зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране. Влияние върху пенсията оказват биометричните таблици и технически лихвен процент.
Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд

 


Централни всекидневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на УПФ "ЦКБ-СИЛА": В-к Сега и в-к Монитор


Ако притежавате квалифициран електонен подпис (КЕП), Вие ще можете да подадете документи, с които да станете клиент на УПФ ЦКБ-Сила, без да посещавате офис на Дружеството и да заверявате документи при Нотариус. 

Попечителски съвет

1. г-н Кирил Точев Желязков
2. чл. кор. Стойчо Владимиров Симов
3. г-н Дари Владимиров Цеков
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-н Кирил Василев Бинев
6. г-н Адриан Найденов Илиев
7. г-жа Радка Йосифова
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: г-н Дари Владимиров Цеков с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Костенец“ № 12, Домостроителен комбинат, тел. 0896 22 73 95
Заместник председател: г-н Кирил Точев Желязков

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
  • Няма
Удръжки от всяка вноска :
  •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
  • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
  • Няма
Прехвърляне на средства:
  • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
  • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.37д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.