ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • 8 лв. - при откриване на лична парида;
     По договор с осигурител:
 • 2 лв. при осигурени над 1000 лица;
 • 7 лв. при осигурени от  250 до 1000 лица включително;
 • 8 лв. до 250 осигурени лица.
Удръжки от всяка вноска от осигурено лице или друг осигурител:
 • 1% за вноска над 199.99 лв.
 • 2,5% за вноска от 60 до 199.99 лв.
 • 3.25% за вноска до 59.99 лв. 
От осигурител 
 
1. за всяка вноска в размер:
 •  до размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане – 4 на сто;
 •  надвишаваща размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане – 3 на сто;
2.  от осигурител, независимо от размера на отделните вноски,  както следва:
 •  за осигуряване от 500 до 1000 осигурени лица включително – 3.5 на сто;
 •  за осигуряване над 1000 осигурени лица – 1.8 на сто;
За лицата, които са едновременно участници във Фонда и във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от Дружеството, таксите по т.1 и т. 2 се намаляват с 10 на сто.

Инвестиционна такса 9% от дохода, реализиран от инвестираните средства на фонда

Изтегляне на средства:
 • 5.00 лв. преди придобиване право на пенсия;
 • След придобиване право на допълнителна доброволна пенсия такса не се заплаща.
Прехвърляне на средства:
 • Не се заплаща такса при прехвърляне на натрупаните по индивидуалната партида на осигуреното лице средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружествo
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.


ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
 • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.38д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.


УНИВЕРСАЛЕН  ПЕНСИОНЕН ФОНД

Встъпителна еднократна такса:
 • Няма
Удръжки от всяка вноска :
 •  3.75 %
Инвестиционна такса  
 • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда
Изтегляне на средства:
 • Няма
Прехвърляне на средства:
 • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
 • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.37д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Дружеството събира такса, изчислена върху стойността на нетните активи на Фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от Дружеството, в размер на 0.5 на сто годишно.
ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ
Дружеството събира такса, изчислена върху стойността на нетните активи на Фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от Дружеството, в размер на 0.5 на сто годишно.


За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322